Ticketvoorwaarden

Algemene Ticketverkoop Voorwaarden State of Fashion 2024

1. Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende
betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Ticketverkoop Voorwaarden van stateoffashion.org;
b. Boeking: Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze
Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met de Organisator van het Evenement;
c. Evenement: productie die door de Organisator wordt georganiseerd, waarvan het ticket is gekocht;
d. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die een Ticket koopt voor het Evenement van Stichting State of Fashion;
e. Locatie: De plaats waar het Evenement gehouden wordt;
f. Organisator: Stichting State of Fashion die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;
g. Ticket: Het toegangsbewijs tot het Evenement;

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Organisator, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Koper wijst Organisator uitdrukkelijk van de hand.
2.3 Partijen kunnen alleen schriftelijke wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper één of meerdere Tickets heeft gekocht. Organisator verschaft de tickets via de kassa of de ticketshop.
3.2 Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (email)adres te gebruiken.
3.3 Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt.
3.4 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Organisator contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Organisator Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Organisator ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper.

Indien Organisator twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Organisator zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren.

4. Tickets
4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website of aan de kassa van het evenement.
4.2 De door Organisator geleverde Tickets zijn en blijven haar eigendom en worden aan de Koper ter beschikking gesteld.
4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator niet toegestaan om:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Organisator, kan Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
4.5 Organisator behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets.
Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Organisator op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld transactiekosten en / of bezorging. 
4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden in het winkelmandje van de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de QR code.
4.9 Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.
4.10 Bij het gebruik van kortingskaartjes (zoals Student, GelrePas of 65+) kan gevraagd worden naar een bewijs voor geldigheid van gebruik korting.
4.11 De Multi-Entry kaart is geldig voor de gehele periode van het evenement State of Fashion | Ties that Bind. 17 mei tot en met 30 juni 2024. Onbeperkte toegang tijdens openingstijden. De Multi-Entry kaart is persoonsgeboden.

Daarnaast krijgt men korting, op basis van beschikbaarheid, op een aantal Evenementen. Deze staan duidelijk vermeld in de ticketshop voor de Multi-Entry kaart. Voor de korting kan de code gebruikt worden. Deze staat op de achterzijde van de kaart.
Bij toegang met de Multi-Entry kaart kan gevraagd worden naar bewijs om de identiteit te controleren.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Organisator verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
5.2 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Organisator wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan  worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Organisator of haar ondergeschikten.
5.3 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Organisator aan de Koper nimmer zelfstandig overgaan tot terugbetaling van Entreegelden.
5.4 Organisator kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
5.5 Indien en voor zover Organisator ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
5.6 Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Organisator door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Organisator gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.
5.7 Voor zover aansprakelijkheid van Organisator uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Organisator.

6. Diversen
1. Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
2. Op alle overeenkomsten met Organisator is Nederlands recht van toepassing.

Gegevens Stichting State of Fashion
Naam: Stichting State of Fashion
Adres: Utrechtsestraat 49, 6811LT te Arnhem
Inschrijvingsnummer KvK: 09169320
BTW-nummer: NL817748489B01
Bovenstaand adres is tevens het correspondentieadres